Ajuda

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.

Romanos 8:26,27

Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha.

Salmos 94:17

Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel mé prosby!

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Salmos 28:6,7

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

Mateus 11:28

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Provérbios 3:5,6

Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.

Salmos 46:1

a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -

João 14:16

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: »Neboj se, já jsem tvá pomoc.«

Isaías 41:13

Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.

Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.

Salmos 37:39,40

Slyš moji modlitbu, Bože, naslouchej slovům mých úst.

Salmos 54:4

Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména, vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno!

Salmos 79:9

Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

1 Pedro 5:7

Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

Salmos 121:2

Podal jsi mi štít své spásy, tvá péče mé síly rozmnožila.

2 Samuel 22:36

Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj se ode mne, můj Bože, [ (Psalms 38:23) na pomoc mi pospěš, Panovníku, moje spáso! ]

Salmos 38:22