Alegria e Felicidade

Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Salmos 28:7

Jdi, jez svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí, neboť Bůh již dávno našel zalíbení ve tvém díle.

Eclesiastes 9:7

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.

Salmos 51:12

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.

Salmos 16:11

s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

Hebreus 12:2

Dík tvému vítězství je velká jeho sláva, obestřel jsi ho velebnou důstojností.

Salmos 21:6

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Gálatas 5:22,23

Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně, z nich se veselí mé srdce.

Salmos 119:111

Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou."

Neemias 8:10

Otec spravedlivého velice jásá, zplodil moudrého a raduje se z něho.

Provérbios 23:24

Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.

Salmos 32:7

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Hebreus 11:6

Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.

Salmos 94:19

Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.

Salmos 126:5

Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

Romanos 12:15

Očekávání spravedlivých je radostné, kdežto naděje svévolníků přijde vniveč.

Provérbios 10:28

16 Stále se radujte,

17 v modlitbách neustávejte.

18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!

Provérbios 15:23

Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.

Isaías 61:10

To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná."

João 15:11

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá."

Sofonias 3:17

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Romanos 12:12

Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého.

Romanos 14:17

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.

2 Coríntios 9:7

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.

Salmos 119:14

Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

João 16:24

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,

a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

1 Pedro 1:8,9

Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, žalm.

Salmos 47:1

Pak budu moci z vůle Boží k vám přijít s radostí a najít mezi vámi chvíli odpočinku.

Romanos 15:32

Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele.

Isaías 12:6

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!

Filipenses 4:4

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl,

já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.

Habacuque 3:17,18

Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,

Salmos 30:5

Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány, zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti, vždyť vzdorují tobě!

Salmos 5:11

Poutní píseň. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!

Co rukama vytěžíš, budeš i jíst. Blaze tobě, bude s tebou dobře.

Salmos 128:1,2

I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.

João 16:22

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.

1 Timóteo 6:6

Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.

2 Coríntios 12:10

Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.

Salmos 149:4

Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

Lucas 15:7

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.

Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo,

Salmos 16:8,9

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Salmos 118:24

"Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.

Mateus 13:44

Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.

Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.

Tiago 1:2,3

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

Romanos 15:13

Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midjánu.

Isaías 9:3

Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Isaías 35:10

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;

1 Timóteo 6:17