Amigo

Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

Provérbios 27:17

Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží.

Salmos 119:63

Neklamte se: 'špatná společnost kazí dobré mravy'.

1 Coríntios 15:33

Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska.

Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího.

Provérbios 27:5,6

Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.

Provérbios 27:10

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.

Eclesiastes 4:9,10

Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle.

Provérbios 13:20

V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.

Provérbios 17:17

A Jónatan uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe.

1 Samuel 18:3

13 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

14 Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.

15 Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

João 15:13-15

Olej a kadidlo jsou pro radost srdci, přítel je sladší než chtění vlastní duše.

Provérbios 27:9

Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

1 João 4:11,12

1 Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!

2 Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha.

3 Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.

Salmos 133:1-3

Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej,

ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši.

Provérbios 22:24,25

Mnoho lidí rozhlašuje své milosrdenství, ale muže spolehlivého kdo najde?

Provérbios 20:6

16 Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

17 Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska?

18 Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

1 João 3:16-18

"To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

João 15:12,13

Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.

Provérbios 18:24

Tak se naplnilo Písmo: 'Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost' a byl nazván 'přítelem Božím'.

Tiago 2:23

Majetek zjednává víc a víc přátel, nuzáka se i přítel zřekne.

Provérbios 19:4

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Romanos 12:10