Amor Incondicional

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

João 3:16

I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,

probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!

Efésios 2:3-5

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

1 Pedro 4:8

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Lucas 6:27,28

všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

Romanos 3:23,24

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

1 João 3:16

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

1 Coríntios 13:4,5

My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.

1 João 4:19

Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život.

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Romanos 5:7,8

V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.

Provérbios 17:17

Hospodin se mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.

Jeremias 31:3

Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

1 Coríntios 13:6,7

Chválu vzdejte Bohu nebes, jeho milosrdenství je věčné.

Salmos 136:26

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.

1 João 4:9

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Romanos 5:8

Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:

On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.

Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,

Tito 3:4-6

43 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.'

44 Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

45 abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

46 Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž?

47 A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?

48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Mateus 5:43-48

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

1 João 4:10

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

Romanos 8:35

Vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlého.

Salmos 36:5