Aprender

Ty však mluv, co odpovídá zdravému učení.

Tito 2:1

Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

1 Tessalonicenses 5:11

Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá. Když vykonáváš své soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti.

Isaías 26:9

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.

Salmos 25:5

Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.

1 João 2:27

Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.

On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.

Salmos 25:8,9

Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec.

Provérbios 12:1

Víte, že jsem vám nezamlčel nic, co by vám bylo k prospěchu; všechno jsem vám řekl, když jsem vás učil ve shromáždění i v rodinách.

Atos 20:20

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Mateus 28:19,20

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.

Salmos 25:4

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Colossenses 3:16

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

João 14:26

Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

Filipenses 4:9

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Mateus 11:29,30

Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

Salmos 32:8

Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna.

Deuteronômio 8:5

Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání.

Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.

Provérbios 3:11,12

Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

Provérbios 1:7

Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!

Salmos 143:10

Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.

Atos 5:42

Ježíš jim odpověděl: "Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal.

João 7:16

Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil tě stopami přímosti.

Provérbios 4:11