Bem

Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.

Salmos 34:14

Neklamte se: 'špatná společnost kazí dobré mravy'.

1 Coríntios 15:33

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Gálatas 5:22,23

Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!

Salmos 27:13

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

Gálatas 6:10

buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Efésios 4:32

Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,

nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

1 Timóteo 2:9,10

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.

Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine.

Salmos 25:6,7

Toto praví Hospodin: "Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: »Nepůjdeme.«

Jeremias 6:16

A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Mateus 5:15,16

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,

k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,

ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.

2 Pedro 1:5-7

'Všecko je dovoleno' - ano, ale ne všecko prospívá. 'Všecko je dovoleno' - ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.

1 Coríntios 10:23

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?

1 Pedro 3:13

Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.

Provérbios 19:22

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.

Lucas 6:36

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

Tito 2:14

Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.

Provérbios 2:9

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Romanos 12:21

Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Romanos 12:9

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.

Efésios 4:29

Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

Salmos 37:3

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Naum 1:7

Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.

Salmos 145:17

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,

2 Coríntios 9:8