Benção

24 »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,

25 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

26 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.«

Números 6:24-26

Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. [ (Psalms 3:9) V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání! ]

Salmos 3:8

Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

Salmos 34:8

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,

Salmos 23:1,2

Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.

Salmos 119:2

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

Mateus 5:6

Ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, zpupně, s pohrdáním.

Salmos 31:19

Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.

Provérbios 16:3

Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo.

Romanos 12:14

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:19

Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal.

Esdras 8:23

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Filipenses 4:23

Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.

Provérbios 10:22

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc;

Êxodo 23:25

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremias 29:11

Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.

Provérbios 16:20

když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.

Deuteronômio 30:16

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.

Malaquias 3:10

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.

Lucas 6:45

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.

Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody."

Jeremias 17:7,8

Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.

Deuteronômio 28:1

neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.

1 Pedro 3:9

Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'

Mateus 25:21

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Mateus 5:9

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Gálatas 5:22,23

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.

Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Lucas 6:27,28

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

2 Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova!

3 Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sijónu!

4 Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme.

Salmos 20:1-4

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Filemom 1:25

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.

Salmos 29:11

Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary, kéž tvou oběť zápalnou rád přijme.

Salmos 20:4