Buscar a Deus

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.

1 Crônicas 16:11

ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."

Atos 1:8

aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk'

Efésios 3:16

"Ty pak, můj synu Šalomoune, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a ochotnou myslí. Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. Budeš-li se ho dotazovat, dá se ti najít, jestliže ho opustíš, odvrhne tě navždy.

1 Crônicas 28:9

Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.

Isaías 55:6

Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.

Salmos 63:1

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.

Salmos 118:8,9

Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:29-31

Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.

Provérbios 18:22

Dal jsem odpověď těm, kdo se neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Řekl jsem: "Hle, tady jsem, jsem tady" pronárodu, který nevzýval mé jméno.

Isaías 65:1

Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt!"

Rute 2:12

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Jeremias 29:13

Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.

Salmos 119:2

1 Na Azarjášovi, synu Ódedovu, spočinul duch Boží.

2 Vyšel před Ásu a řekl mu: "Poslyš mě, Áso i celý Judo a Benjamíne. Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.

3 Mnoho let býval Izrael bez pravého Boha, bez kněze - učitele a bez zákona.

4 Když se však ve svém soužení obraceli k Hospodinu, Bohu Izraele, a hledali ho, dával se jim nalézt.

5 V oněch dobách nebylo možno pokojně vycházet a vcházet, neboť mezi všemi obyvateli zemí vládly obrovské zmatky.

6 Docházelo ke srážkám mezi pronárodem a pronárodem, mezi městem a městem, neboť Bůh je uvedl ve zmatek všelijakým soužením.

7 Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!"

8 Když Ása uslyšel tato slova a proroctví proroka Azarjáše, syna Ódedova, vzchopil se a vymýtil ohyzdné modly z celé země judské i z Benjamína a z měst, která dobyl v Efrajimském pohoří, a obnovil Hospodinův oltář před Hospodinovou předsíní.

9 Pak shromáždil celého Judu i Benjamína a z kmene Efrajimova, Manasesova a Šimeónova ty, kteří u nich pobývali jako hosté; přešlo k němu totiž mnoho lidí z Izraele, když viděli, že je s ním Hospodin, jeho Bůh.

10 Třetího měsíce, v patnáctém roce Ásova kralování, se shromáždili do Jeruzaléma.

11 Z kořisti, kterou přihnali, obětovali onoho dne Hospodinu sedm set kusů hovězího dobytka a sem tisíc ovcí a koz.

12 Zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší.

13 A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina, Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena.

14 Přísahali Hospodinu mocným hlasem a nadšeným hlaholem za zvuku trubek a polnic.

15 Z té přísahy se radoval celý Juda. Přísahali celým srdcem, že ho budou hledat s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. A Hospodin jim dopřál klid na všech stranách.

16 Také svou matku Maaku zbavil král Ása jejího královského postavení, za to, že udělala nestvůrnou modlu pro Ašéru. Ása její nestvůrnou modlu podťal, rozdrtil na padrť a spálil v Kidrónském úvalu.

17 I když z Izraele nebyla odstraněna posvátná návrší, přece srdce Ásovo bylo po všechny jeho dny cele při Hospodinu.

18 Svaté dary svého otce i své svaté dary, stříbro, zlato a různé předměty, přinesl do Božího domu.

19 Až do pětatřicátého roku Ásova kralování nebyla žádná válka.

2 Crônicas 15

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Hebreus 11:6

Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.

Deuteronômio 4:29

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.

Salmos 105:4

Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.

Amós 5:14

a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

2 Crônicas 7:14

Moje duše se rozplývá žalem, pozvedni mě podle svého slova.

Salmos 119:28

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.

Salmos 9:10

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

Efésios 6:10

Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.

Salmos 119:10

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2 Timóteo 1:7

Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.

To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob.

Salmos 24:5,6

Vyšel před Ásu a řekl mu: "Poslyš mě, Áso i celý Judo a Benjamíne. Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.

2 Crônicas 15:2

Tu se ho zmocnil duch Hospodinův, že jej holýma rukama roztrhl jako kůzle. Otci ani matce nepověděl, co udělal.

Juízes 14:6

A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Lucas 11:9,10

Toto praví Hospodin domu izraelskému: Dotazujte se mne a budete žít!

Amós 5:4

a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti;

Colossenses 1:11

Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.

Lucas 12:31

Nnení mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?"

Jeremias 23:29

Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno.

Salmos 34:4

Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodine, tvář tvou hledám.

Salmos 27:8

Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.

Salmos 34:10

Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.

Provérbios 24:14

Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji.

Salmos 119:45

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.

Salmos 14:2

I volal Samson k Hospodinu a prosil: "Panovníku Hospodine, rozpomeň se na mne a dej mi prosím jen ještě tentokrát sílu, Bože, abych rázem mohl vykonat na Pelištejcích pomstu za svoje oči!"

Juízes 16:28

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.

Mateus 7:7

A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Lucas 11:9

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

Salmos 37:4

Pro předního zpěváka. Davidův, žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě.

Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat.

Salmos 139:1,2

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."

Lucas 19:10