Céu

Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.

Isaías 55:9

My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista.

Filipenses 3:20

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Mateus 6:19,20

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.

Atos 1:9

"Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.

Jeremias 32:17

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

Gênesis 1:1,2

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen.

2 Timóteo 4:18

Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.

Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.

1 Timóteo 6:7,8

vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost.

Salmos 108:5

Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.

Salmos 73:25

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské."

Mateus 19:14

On buduje stupně svého domu na nebesích, nad zemí zakládá svou klenbu. On povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin.

Amós 9:6

K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

Colossenses 3:2

Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi.

Salmos 124:8

Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.

Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.

Salmos 19:1,2

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

João 14:2

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

1 Tessalonicenses 4:16,17

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.

1 João 3:2,3

Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."

Mateus 19:21

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Mateus 24:35

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Efésios 6:12

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim;

a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.

Lucas 24:50,51

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

Eclesiastes 3:1

Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův."

Jeremias 23:24

A také to je zlý neduh: Každý odejde, jak přišel; jaký užitek má z toho, že se pachtil a honil vítr?

Eclesiastes 5:15