Confiabilidade

neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.

Salmos 86:5

'Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování' je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Tiago 1:17

Lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče.

Salmos 55:22

Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.

Provérbios 11:13

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.

Salmos 145:18

Jeho pán mu odpověděl: 'Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.'

Mateus 25:21

Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.

Deuteronômio 7:9

Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí.

Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.

Lamentações 3:22,23

Ty, Hospodine, budeš trůnit věčně, tvůj trůn přetrvá všechna pokolení.

Lamentações 5:19

neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.

Salmos 37:28

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

Deuteronômio 31:8

Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

João 16:24

Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů,

s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

Salmos 103:17,18

dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.

Salmos 107:9

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

2 Tessalonicenses 3:3

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.

1 Crônicas 16:34

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

Apocalipse 1:8

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

1 Coríntios 10:13

Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!

Salmos 138:8

Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství,

Salmos 33:18

Za potravou sem a tam se honí, když se nenasytí, zůstávají přes noc.

Salmos 59:16

Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.

Provérbios 19:22

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.

Salmos 121:3

Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.

Provérbios 11:3

Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.

Isaías 25:1