Confiar no Senhor

"Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.

João 14:1

vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. [ (Psalms 84:13) Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe! ]

Salmos 84:12

Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně.

Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.

Salmos 125:1,2

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.

Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody."

Jeremias 17:7,8

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.

Salmos 9:10

a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina.

Salmos 40:4

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Provérbios 3:5,6

1 Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

2 Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

3 Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.

4 Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.

Salmos 91:1-4

Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina.

Salmos 112:7

Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Isaías 26:4

Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství, on mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice.

Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.

Salmos 20:7,8

ať nepřítel neřekne: "Zdolal jsem ho!" Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se.

Salmos 13:5

Z mnoha stran pomluvy slyším. Kolkolem děs! Smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život.

Salmos 31:14

Jednou se mí nepřátelé obrátí zpět, v den, kdy provolám: "Teď vím, že Bůh je při mně!"

V Boha, jehož slovo chválím, v Hospodina, jehož slovo chválím,

Salmos 56:10,11

3 Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.

4 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

6 Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.

Salmos 37:3-6

Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou."

Isaías 12:2

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.

Salmos 118:8,9