Confissão

Když se tedy čímkoli z toho provinil, ať vyzná, čím se prohřešil,

Levítico 5:5

Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal.

Salmos 32:3

Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

Salmos 32:5

Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování.

Provérbios 28:13

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Tiago 5:16

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy

Atos 3:19

Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky.

1 Timóteo 6:12

všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

Romanos 3:23,24

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,

Romanos 10:10

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1 João 1:9

Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů.

Daniel 9:5

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Tiago 4:8

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Romanos 10:9