Consolação

Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá."

Apocalipse 21:5

Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachová život.

Salmos 119:50

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

1 Pedro 5:6,7

Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby,

sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.

Salmos 116:1,2

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Mateus 5:4

Lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče.

Salmos 55:22

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

João 14:26,27

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.

2 Coríntios 1:5

I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.

João 16:22

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

Deuteronômio 31:8

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

2 Coríntios 5:17

16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -

17 Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

18 Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

João 14:16-18

Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost,

Salmos 30:5

Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!

Salmos 22:24

Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.

Salmos 9:9

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Naum 1:7

48 Dlaně vztahuji k tvým přikázáním, já jsem si je zamiloval, chci přemýšlet o tvých nařízeních.

49 Pamatuj na slovo dané svému služebníku, jímž jsi ve mně očekávání vzbudil.

50 Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachová život.

51 Opovážlivci se mi velice posmívají, já se od tvého Zákona neuchýlím.

52 Připomínám si tvé dávné soudy, Hospodine, v tom útěchu najdu.

Salmos 119:48-52

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremias 29:11

Vyváznout je necháš za ty ničemnosti? Takové lidi sraz, Bože, svým hněvem!

Salmos 56:8

Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.

Salmos 46:1

Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš a z propasti země přivádíš mě nazpět.

Ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ.

Salmos 71:20,21

O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.

On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

Salmos 27:4,5