Isaías 32

1 Hle, král bude kralovat spravedlivě a velmožové budou vládnout podle práva.

2 Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen, jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi.

3 Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.

4 Srdce nerozumných nabude poznání, jazyk koktavých bude hovořit hbitě a jasně.

5 Bloud už nebude zván šlechetný, potměšilci nebude se říkat velkomyslný.

6 Vždyť bloud mluví bludy a jeho srdce páchá ničemnosti, dopouští se rouhání a scestně mluví proti Hospodinu. Hladovou duši nechává lačnou a žíznícímu neposkytne nápoj.

7 Zbraně potměšilcovy jsou zhoubné, jen k mrzkostem radí, chce zničit utištěné klamnými slovy, když se ubožák dovolává práva.

8 Šlechetný však dává ušlechtilé rady a v ušlechtilém jednání setrvává.

9 Ženy sebejisté, vzhůru, slyšte můj hlas! Bezstarostné dcery, popřejte mému výroku sluchu!

10 Do roka a do dne se budete chvět, vy bezstarostné, neboť je konec s vinobraním, sklizeň se nedostaví.

11 Děste se, vy sebejisté, chvějte se, vy bezstarostné, vysvlečte se, obnažte se, bedra si žínicí přepásejte.

12 Bijí se v prsa, naříkají pro skvělá pole, pro úrodný vinný kmen,

13 pro roli mého lidu, jež vydává trní a bodláčí, ano i pro domy plné veselí v rozjařeném městě.

14 Neboť palác zchátrá, hluk města ustane. Návrší se strážnou věží budou navěky jeskyněmi, budou obveselením divokých oslů a pastvinou stád.

15 Až bude na nás vylit z výše duch, poušť se stane sadem a sad bude mít cenu lesa.

16 I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost.

17 Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.

18 Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku,

19 i kdyby na les spadlo krupobití a město bylo srovnáno se zemí.

20 Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou a necháte volně běhat býka a osla.