Isaías 3

1 Hle, Pán, Hospodin zástupů, již odnímá Jeruzalému a Judsku oporu i podpěru, všechnu oporu chleba i všechnu oporu vody,

2 bohatýra i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce,

3 velitele i vznešeného, rádce i zručného řemeslníka a zkušeného zaříkávače.

4 Za velitele dám jim chlapce, vládnout jim budou výrostkové.

5 V lidu bude popohánět jeden druhého, druh druha, chlapec zaútočí na starého, bezectný na váženého.

6 Člověk uchopí svého bratra z otcovského domu a řekne: "Máš plášť, buď naším náčelníkem! Měj si tyto rozvaliny v moci."

7 On se však v onen den ohradí: "Nebudu ranhojičem, nemám doma ani chléb ani plášť. Nečiňte mě náčelníkem lidu!"

8 Jeruzalém klopýtl a Judsko padlo; jejich jazyk a jejich skutky byly proti Hospodinu a do očí vzdorovali jeho slávě.

9 Nestoudnost jejich tváře proti nim svědčí, jako Sodoma svůj hřích vystavují a neskrývají. Běda jim, připravili si zlou odplatu.

10 Řekněte: "Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků."

11 Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal.

12 A můj lid - pacholata jsou jeho poháněči a vládnou mu ženy. Můj lide, ti, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cestu tvého putování.

13 Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl při s národy.

14 Hospodin zahajuje soud se staršími svého lidu a s velmoži jeho: "Spásali jste vinici, máte ve svých domech, oč jste obrali utištěného.

15 Jak to, že deptáte můj lid a drtíte tvář utištěných?" je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.

16 I řekl Hospodin: "Dcery sijónské se vypínají, chodí s pozdviženou šíjí, svůdně hledí, cupitavě chodí, na nohou jim chřestí nákotníky."

17 Panovník proto zachvátí témě dcer sijónských prašivinou, Hospodin obnaží jejich spánky.

18 V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, náčelky a půlměsíčky,

19 náušnice, náramky a závojíčky,

20 čelenky a řetízky, stužky, talismany a amulety,

21 prsteny a nosní kroužky,

22 slavnostní roucha a přehozy, šátky a váčky,

23 zrcátka i košilky, turbany a řízy.

24 A stane se, že bude namísto balzámu hnis a místo pásu smyčka, místo pracných účesů lysina, místo skvostného roucha žíněný pás a vypálené znamení na místě krásy.

25 Tvoji muži, Sijóne, padnou mečem a bohatýři v boji.

26 Rmoutit se a truchlit budou brány Sijónu; o vše připravený bude sedět na zemi.