Consolador

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Mateus 5:4

Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

João 14:26

V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.

Salmos 118:5

Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží,

neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí."

Apocalipse 7:16,17

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.

2 Coríntios 1:3,4

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.

2 Coríntios 1:5

Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

João 16:7

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

João 14:18

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.

João 15:26

a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -

João 14:16

Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.

Salmos 94:19

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše,

Romanos 15:5

"Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva?

Isaías 51:12