Consolo

Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.

A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha,

Jó 19:25,26

Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.

Miquéias 7:7

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

Deuteronômio 31:8

Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou."

Isaías 12:2

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

João 14:18

Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

Josué 1:9

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Salmos 23:4

Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl.

Salmos 119:76

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

Mateus 5:4

Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

Salmos 27:1

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.

Lamentações 3:25

Proto smíme říkat s důvěrou: 'Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?'

Hebreus 13:6

Je mi útěchou v mém pokoření, že tvá řeč mi zachová život.

Salmos 119:50