Crianças

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

João 1:12

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Romanos 8:19

Spravedlivý žije bezúhonně; blaze bude po něm jeho synům!

Provérbios 20:7

Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo na domluvy dbá, jedná chytře.

Provérbios 15:5

1 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?"

2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed

3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.

Mateus 18:1-4

Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."

Atos 16:31

Hloupý syn působí svému otci hoře a své rodičce hořkost.

Provérbios 17:25

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.

Provérbios 1:8,9

Nyní tedy, synové, slyšte mě: Blaze těm, kdo dbají na mé cesty.

Slyšte napomenutí a buďte moudří; nevyhýbejte se tomu!

Provérbios 8:32,33

Rozumný syn dodržuje Zákon, ale kdo se přátelí se žrouty, dělá svému otci hanbu.

Provérbios 28:7

Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali.

Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.

Marcos 10:13,14

Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí.

Provérbios 22:15

Děti, varujte se modlářství.

1 João 5:21

Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.

Provérbios 13:24

Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;

1 Timóteo 3:4

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím, tě Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.

Mateus 11:25

Dbej na jeho nařízení a příkazy, které ti dnes udílím, aby se vedlo dobře tobě i tvým synům po tobě a abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti pro všechny dny dává Hospodin, tvůj Bůh.

Deuteronômio 4:40

Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.

Colossenses 3:20

5 Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: 'Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.

6 Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.'

7 Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?

8 Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.

9 Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život?

Hebreus 12:5-9

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.

1 João 3:2,3

Syn otcovským káráním zmoudří, kdežto posměvač pohrůžky neposlouchá.

Provérbios 13:1

Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Romanos 8:16

Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou věrností své syny.

Isaías 38:19

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Provérbios 22:6

Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.

Mateus 18:10

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Deuteronômio 6:6,7

Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

2 Timóteo 2:22

Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.

Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.

Provérbios 3:1,2

A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.

Lucas 2:52

Už na chlapci se z jeho způsobů pozná, zda bude v jednání ryzí a přímý.

Provérbios 20:11

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efésios 6:4

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské."

Mateus 19:14

Kdo týrá otce a vyhání matku, je syn hanebný a hnusný.

Provérbios 19:26

Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky; hojnost pokoje zjednám tvým synům.

Isaías 54:13

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.

Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.

Gálatas 3:26,27

Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

Salmos 127:3

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.

Salmos 119:9

a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.

2 Timóteo 2:2

Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Deuteronômio 6:7

Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

Hebreus 12:11

Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru.

Salmos 144:12

Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.

Provérbios 3:1

Korunou starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.

Provérbios 17:6

Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení.

Provérbios 3:12

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.

3 João 1:4

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Mateus 5:9

Bedlivě poslouchej všechna tato slova, která ti přikazuji, aby se vždycky dobře vedlo tobě i tvým synům po tobě, když budeš dělat, co je v očích Hospodina, tvého Boha, dobré a správné.

Deuteronômio 12:28

Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté.

1 Samuel 3:1

Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce.

Provérbios 29:15

Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.

Colossenses 3:21

I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

Salmos 34:11

Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák.

Provérbios 19:1

3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.

5 A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mateus 18:3-5

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

Romanos 8:15

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

1 João 3:1

Uslyšíte-li z některého místa zvuk polnice, shromážděte se tam k nám. Náš Bůh bude bojovat za nás."

Neemias 4:14

Syn moudrý dělá radost otci, kdežto člověk hloupý pohrdá svou matkou.

Provérbios 15:20

Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.

1 João 2:12

Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla.

Pravdu získej a nekupči moudrostí, kázní a rozumností.

Provérbios 23:22,23

Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

1 Timóteo 5:8

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

Romanos 8:14

1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

2 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

3 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'

Efésios 6:1-3

on mě vyučoval, říkával mi: "Drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé příkazy a budeš živ.

Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.

Provérbios 4:4,5

Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.

Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.

Isaías 49:15,16

Jako milované děti následujte Božího příkladu

Efésios 5:1

Nepřipravuj chlapce o trest! Nezemře, když mu nabiješ holí.

Provérbios 23:13

řekl jim: "Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji. Přikážete svým synům, aby bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona.

Pro vás není to slovo prázdné, ono je váš život. Pro toto slovo budete dlouho žít v zemi, do níž přejdete přes Jordán, abyste ji obsadili."

Deuteronômio 32:46,47

Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich a řekl jim:

"Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal."

Marcos 9:36,37

Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?" Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé beránky."

João 21:15