Dar

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen pravím vám, už mají svou odměnu.

Mateus 6:2

Dar otvírá člověku dveře, uvádí ho i k velmožům.

Provérbios 18:16

Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět.

Lucas 6:30

Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Mateus 10:8

Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.

Salmos 37:21

A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

1 Coríntios 13:3

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

1 Crônicas 29:14

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,

2 Coríntios 9:8

Dále jim řekl: "Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou."

Neemias 8:10

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.

Salmos 37:4

Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku.

Malaquias 3:10

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť 'radostného dárce miluje Bůh'.

2 Coríntios 9:7

Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!

Provérbios 3:9

Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.

2 Coríntios 9:11

choutky ho stravují neustále, ale spravedlivý dává a nešetří.

Provérbios 21:26

Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.

Provérbios 11:25

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.

Provérbios 3:27

Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."

Lucas 6:38

vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

2 Coríntios 8:12

ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.

Provérbios 31:9

Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice,

aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.

Mateus 6:3,4

Ten, který 'dává semeno k setbě i chléb k jídlu', dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží 'plody vaší spravedlnosti'.

2 Coríntios 9:10

Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."

Mateus 19:21