Provérbios 31

1 Slova krále Lemúela, výnos, jímž ho napomínala jeho matka:

2 Co mám říci, můj synu? Co, synu života mého? Co, synu mých slibů?

3 Nevydávej své síly ženám a svoje cesty tomu, co ničí krále.

4 Nehodí se králům, Lemóeli, nehodí se králům být pijany vína a vládcům toužit po opojném nápoji,

5 aby nikdo z nich v opilosti nezapomněl na Boží nařízení a nepřevrátil při nikoho z utištěných.

6 Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko,

7 ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své plahočení již nevzpomíná.

8 Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených,

9 ústa otevři, suď spravedlivě a zastaň se utištěného a ubožáka.

10 Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

11 Srdce jejího muže na ni spoléhá a nepostrádá kořist.

12 Prokazuje mu jen dobro a žádné zlo po celý svůj život.

13 Stará se o vlnu a o len, pracuje s chutí vlastníma rukama.

14 Podobna obchodním lodím zdaleka přiváží svůj chléb.

15 Ještě za noci vstává dát potravu svému domu a příkazy služkám.

16 Vyhlédne si pole a získá je, z ovoce svých rukou vysází vinici.

17 Bedra si opáše silou a posílí své paže.

18 Okusí, jak je dobré její podnikání. Její svítilna nehasne ani v noci.

19 Vztahuje ruce po přeslenu, svými prsty se chápe vřetena.

20 Dlaň má otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku.

21 Nebojí se o svůj dům, když sněží, celý její dům je oblečen do dvojího šatu.

22 Zhotovuje si přikrývky. Z jemného plátna a šarlatu je její oděv.

23 Uznáván je v branách její manžel, když zasedá se staršími země.

24 Zhotovuje plátno na prodej a pásy dodává kupci.

25 Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.

26 Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.

27 Pozorně sleduje chod svého domu a chleba lenosti nejí.

28 Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí:

29 "Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš."

30 Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

31 Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!