Tomar uma Decisão

Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil.

Atos 16:7

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremias 29:11

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

Hebreus 12:1

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

1 Coríntios 10:31

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

Tiago 1:5

5 V Gibeónu se Šalomounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl: "Žádej, co ti mám dát."

6 Šalomoun odvětil: "Ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství jsi mu zachoval a dal jsi mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes.

7 Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, ale já jsem příliš mladý, neumím vycházet a vcházet.

8 A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který jsi vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten.

9 Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?"

10 Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc.

11 Bůh mu řekl: "Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, ba ani jsi nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při soudním jednání,

12 hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný.

1 Reis 3:5-12

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Provérbios 3:5,6

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

2 Timóteo 3:16

Pro nerozvážné vedení padá lid, kdežto v množství rádců je záchrana.

Provérbios 11:14

1 V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé: Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul.

2 Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal."

3 A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.

Atos 13:1-3

Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina.

Provérbios 16:33

Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Provérbios 3:6

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

1 João 5:14

1 Za svými choutkami jde, kdo se zříká druhých, pohotově rozpoutává sváry.

2 Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.

3 Kam vejde svévolník, vchází opovržení a potupa s hanbou.

4 Hluboké vody jsou slova z úst muže, potok plný vody, zdroj moudrosti.

5 Není dobré nadržovat svévolníkovi a odstrčit na soudu spravedlivého.

6 Hlupáka zavedou jeho rty do sporu, jeho ústa volají po výprasku.

7 Ústa přinesou hlupákovi zkázu, jeho rty jsou léčkou jeho duši.

8 Řeči klevetníkovy jsou jak pamlsky, sestoupí až do nejvnitřnějších útrob.

9 Ten, kdo při své práci otálí, je bratrem zhoubce.

10 Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

11 Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.

12 Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.

13 Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost a hanba pro něj.

14 Mužný duch snáší nemoc, ale ducha ubitého kdo unese?

Provérbios 18:1-14

aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

2 Timóteo 3:17

Jeho žena mu však řekla: "Ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři."

Ale on jí odpověděl: "Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?" Při tom všem se Jób svými rty neprohřešil.

Jó 2:9,10

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1 João 1:9