Educação das Crianças

Trestej syna, dokud je naděje, a nechtěj mu přivodit smrt!

Provérbios 19:18

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Deuteronômio 6:6,7

Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.

Provérbios 31:26

Nezapomeň na den, kdy jsi stál před Hospodinem, svým Bohem, na Chorébu, kdy mi řekl Hospodin: "Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života na zemi a učili tomu i své syny."

Deuteronômio 4:10

1 Poučující. Pro Asafa. Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho,

2 otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké.

3 Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli,

4 nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.

Salmos 78:1-4

Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas.

Provérbios 13:24

Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí.

Provérbios 22:15

Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce.

Provérbios 29:15

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.

Provérbios 1:8,9

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Deuteronômio 6:5-7

Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

Salmos 127:3

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Êxodo 20:12

Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli,

nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.

Salmos 78:3,4

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Provérbios 22:6

8 Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.

9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.

10 Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.

11 I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

Salmos 34:8-11

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské."

Mateus 19:14

Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.

2 Timóteo 3:15

Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život.

Provérbios 29:17

Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.

Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.

2 Timóteo 3:14,15

Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti.

Provérbios 4:1

Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efésios 6:4

18 Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima.

19 Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat.

20 Napíšeš je na veřeje svého domu a na své brány,

21 abyste na zemi, o které Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji dá, dlouho žili vy i vaši synové, aby vaše dny byly jako dny nebes nad zemí.

Deuteronômio 11:18-21

Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?

Hebreus 12:7

Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.

Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.

Colossenses 3:20,21

Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou.

Isaías 44:3

Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Deuteronômio 6:7

I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

Salmos 34:11

4 nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.

5 Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny,

6 aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům,

7 aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání,

Salmos 78:4-7

Nepřipravuj chlapce o trest! Nezemře, když mu nabiješ holí.

Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od podsvětí.

Provérbios 23:13,14

Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou věrností své syny.

Isaías 38:19

Všichni tví synové budou Hospodinovými učedníky; hojnost pokoje zjednám tvým synům.

Isaías 54:13