Egoísmo

Druhé pak je toto: 'Miluj bližního svého jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není."

Marcos 12:31

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.

Romanos 15:2

Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.

Marcos 8:34

Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.

Atos 20:24

v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;

Filipenses 2:3

Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.

1 Coríntios 3:18

Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti.

Salmos 119:36

nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Gálatas 2:20

Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.

Tiago 3:16

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!

1 Coríntios 10:24

Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.

Provérbios 11:25

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.

Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.

1 Coríntios 13:4,5

Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.

Provérbios 18:2