Ensinar

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Mateus 7:24

Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.

Provérbios 9:10

Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal.

Juízes 2:10

Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život.

Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej.

Provérbios 4:13,14

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

2 Timóteo 3:16,17

Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování.

Neboť Písmo praví: 'Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí', a jinde: 'Dělník si zaslouží svou mzdu'.

1 Timóteo 5:17,18

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.

Provérbios 1:8,9

20 Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.

21 Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla.

22 Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat.

23 Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu:

Provérbios 6:20-23

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.

Colossenses 3:16

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

Romanos 15:4

1 Poučující. Pro Asafa. Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho,

2 otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké.

3 Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli,

4 nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal.

Salmos 78:1-4

23 Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

24 Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.

25 Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.

26 Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné.

27 Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

Provérbios 4:23-27

Učení moudrého je zdrojem života, pomůže uniknout léčkám smrti.

Provérbios 13:14

Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti

a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos,

2 Timóteo 2:16,17

1 Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele,

2 jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti,

3 jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost,

4 aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem.

5 Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost

6 porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.

7 Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci.

Provérbios 1:1-7

5 Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.

6 Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit.

7 Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.

8 Obklop se jí, vyvýší tě; oslaví tě, když ji obejmeš.

Provérbios 4:5-8

5 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

6 A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

7 Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

Deuteronômio 6:5-7

Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna.

2 João 1:9

14 Když bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a učil.

15 Židé se divili a říkali: "Jak to přijde, že se vyzná v Písmech, když ho tomu nikdo neučil?"

16 Ježíš jim odpověděl: "Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal.

17 Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.

18 Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti.

João 7:14-18