João 7

1 Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život.

2 Byly blízko židovské svátky stánků,

3 a jeho bratří mu řekli: "Jdi odtud do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš.

4 Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu!"

5 Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili.

6 Ježíš jim řekl: "Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas.

7 Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků.

8 Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nejdu, protože můj čas se dosud nenaplnil."

9 To ji řekl a zůstal v Galileji.

10 Když jeho bratři odešli na svátky, tu šel také on - ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo.

11 Židé ho o svátcích hledali a říkali: "Kde je?"

12 Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali: "Je dobrý." Jiní říkali: "Není, vždyť svádí lid."

13 Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně.

14 Když bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a učil.

15 Židé se divili a říkali: "Jak to přijde, že se vyzná v Písmech, když ho tomu nikdo neučil?"

16 Ježíš jim odpověděl: "Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal.

17 Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.

18 Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti.

19 Nedal vám Mojžíš zákon? A nikdo z vás zákon neplní. Proč mne chcete zabít?"

20 Zástup odpověděl: "Jsi posedlý? Kdo tě chce zabít?"

21 Ježíš jim odpověděl: "Jediný skutek jsem učinil a všichni se nad tím pozastavujete.

22 Mojžíš vám dal obřízku - ne že by pocházela teprve od Mojžíše, je od praotců - a vy obřezáváte člověka i v sobotu.

23 Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl dodržen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?

24 Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!"

25 Tu řekli někteří Jeruzalémští: "Není to ten, kterého chtějí zabít?

26 A hleďte, mluví veřejně, a nic mu neříkají. Snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš?

27 Ale o tomto člověku víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je."

28 Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal: "Znáte mě a víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý; toho vy neznáte.

29 Já ho však znám, neboť jsem od něho a on mě poslal."

30 Tehdy se ho chtěli zmocnit; ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina.

31 Ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali: "Až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on?"

32 Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli.

33 Ježíš řekl: "Ještě krátký čas budu s vámi a pak odejdu k tomu, který mě poslal.

34 Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete."

35 Židé si říkali mezi sebou: "Kam hodlá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít mezi pohany a tam učit?

36 Co znamenají slova, jež řekl: 'Budete mě hledat a nenajdete, a tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít'?"

37 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: "Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!

38 Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo."

39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch svatý nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven.

40 Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali: "To je skutečně ten Prorok!"

41 Druzí prohlašovali: "Je to Mesiáš!" Jiní namítali: "Což přijde Mesiáš z Galileje?

42 Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David?"

43 A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce.

44 Někteří ho chtěli zadržet; ale nikdo na něj nevztáhl ruku.

45 Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali: "Proč jste ho nepřivedli?"

46 Oni odpověděli: "Nikdo nikdy takto nemluvil!"

47 Farizeové jim řekli: "I vy jste se dali svést?

48 Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů?

49 Jen tahle chátra, která nezná zákon - kletba na ně!"

50 Jeden z nich, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl:

51 "Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?"

52 Řekli mu: "Nejsi ty také z Galileje? Hledej v Písmu a uvidíš, že z Galileje prorok nikdy nepovstane!"

53 Všichni se vrátili do svých domovů