Esperar no Senhor

22 Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.

23 Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.

24 Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky' -

25 to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.

1 Pedro 1:22-25

Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.

Má duše vyhlíží Panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru.

Salmos 130:5,6

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

2 Pedro 3:9

1 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.

2 Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.

3 Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.

4 Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.

5 Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.

6 Uprostřed noci se rozlehl křik: 'Ženich je tu, jděte mu naproti!'

7 Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.

8 Tu řekly pošetilé rozumným: 'Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!'

9 Ale rozumné odpověděly: 'Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!'

10 Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.

11 Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: 'Pane, pane, otevři nám!'

12 Ale on odpověděl: 'Amen, pravím vám, neznám vás.'

13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Mateus 25:1-13

1 Pro předního zpěváka. Davidův, žalm.

2 Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.

3 Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet

4 a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina.

5 Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži.

6 Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze.

7 Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž protesals mi uši; nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích.

8 Tu jsem řekl: Hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno.

9 Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru.

10 Zvěstoval jsem spravedlnost ve velikém shromáždění. Že v tom svým rtům nezbraňuji, víš sám, Hospodine.

11 Spravedlnost tvou jsem ve svém srdci neskryl, hovořil jsem o tvé pravdě a tvé spáse. Nezatajil jsem tvé milosrdenství a věrnost velikému shromáždění.

12 Ty mně, Hospodine, neodepřeš svoje slitování. Kéž mě stále opatruje tvoje milosrdenství a věrnost!

13 Tolik zla mě obklopilo, že mu není počtu. Postihly mě moje nepravosti, že nemohu ani vzhlédnout. Je jich víc než vlasů na mé hlavě, odvahu jsem pozbyl.

14 Hospodine, rač mě vysvobodit, Hospodine, na pomoc mi pospěš!

Salmos 40:1-14

20 Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu, on je naše pomoc, náš štít.

21 Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.

22 Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!

Salmos 33:20-22

Stále se radí, jak strhnout ho z výše, ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru.

Salmos 62:5

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.

Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Provérbios 3:5,6

Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat, vyvýší se, slituje se nad vámi. Vždyť Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají.

Isaías 30:18

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:31

1 Davidův. Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?

2 Když se na mě vrhli zlovolníci, aby pozřeli mé tělo, protivníci, moji nepřátelé, sami klopýtli a padli.

3 Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce nepocítí bázeň, kdyby proti mně i bitva vzplála, přece budu doufat.

4 O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.

5 On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

6 Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prozpěvovat žalmy Hospodinu.

7 Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi!

8 Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodine, tvář tvou hledám.

9 Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso.

10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.

11 Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí.

12 Nevydávej mě zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož násilí čiší.

13 Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!

14 Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Salmos 27:1-14

A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,

z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.

Romanos 5:3,4

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.

I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.

Tiago 5:7,8

Hle, 'blahoslavíme ty, kteří vytrvali'. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť 'Pán je plný soucitu a slitování'.

Tiago 5:11

Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Salmos 27:13,14

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Salmos 27:14

a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti;

Colossenses 1:11

Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.

Salmos 37:34