Espírito

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé."

Mateus 26:41

10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.

12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.

Salmos 51:10-12

A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;

všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Atos 2:3,4

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.

2 Coríntios 3:18

Nato mi řekl: "Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.

Zacarias 4:6

Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

Tiago 2:26

"Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Mateus 5:3

aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk'

a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce

Efésios 3:16,17

Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil.

Salmos 34:18

Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží.

1 Coríntios 2:11

Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista.

Filipenses 1:19

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."

João 4:24

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Hebreus 4:12

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Romanos 8:15,16

Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.

Gálatas 5:17

Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni.

Romanos 8:10

Toto praví Panovník Hospodin těmto kostem: Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete.

Ezequiel 37:5

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Gálatas 5:22,23

Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova:

Provérbios 1:23

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.

Romanos 8:26

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!"

Lucas 11:13

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

Gênesis 1:1,2

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

1 Coríntios 6:19,20

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2 Timóteo 1:7

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

Romanos 12:11

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali

Efésios 1:17

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

1 João 4:1

Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch.

1 Coríntios 6:17

Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

1 João 4:13

Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Gálatas 5:16

Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.

Romanos 8:6

A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa,

aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem.

Ezequiel 11:19,20

Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.

Provérbios 16:2

Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili.

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."

João 4:23,24

Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Romanos 8:16

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.

Romanos 15:13

Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.

2 Coríntios 7:1

Pamatuj na svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz a rozbije se mísa zlatá a džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u studny se zláme.

A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.

Eclesiastes 12:6,7

Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.

Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými.

Provérbios 16:18,19

Avšak je to duch člověku daný, dech Všemocného, jenž lidi činí rozumnými.

Jó 32:8

Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.

1 Coríntios 14:15

Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.

Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.

Salmos 146:3,4

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění,

Isaías 61:1

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

Romanos 8:14

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

Filipenses 4:23

Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.

Provérbios 16:32

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.

Salmos 51:17

Lidský duch je světlo od Hospodina; to propátrá všechny nejvnitřnější útroby.

Provérbios 20:27

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

Romanos 8:15

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.

Gálatas 5:25