Estudar a Bíblia

Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.

Atos 17:11

Na první den prvního měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylóna a prvního dne pátého měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha.

Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům.

Esdras 7:9,10

Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

2 Timóteo 3:15-17

5 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

6 A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

7 Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

8 Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.

9 Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.

Deuteronômio 6:5-9

Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.

1 Timóteo 4:13

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Salmos 119:105

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

Josué 1:8

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

2 Timóteo 2:15

1 Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále Izraele,

2 jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti,

3 jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo a přímost,

4 aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem.

5 Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost

6 porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.

Provérbios 1:1-6

Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.

Salmos 119:7

Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, neznáte Písmo ani moc Boží!

Marcos 12:24

Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu.

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.

2 Pedro 3:17,18

Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.

Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.

Provérbios 3:1,2

Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe; nebudeš mým knězem. Zapoměls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny.

Oséias 4:6

Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.

Nad nepřátele mě činí moudřejším tvá přikázání, navěky jsou moje.

Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích.

Salmos 119:97-99

9 Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.

10 Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.

11 Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.

12 Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.

13 Mé rty budou vypravovat o všech soudech tvých úst.

14 Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.

15 O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky.

16 Nařízení tvá jsou pro mne potěšením, nezapomínám na tvé slovo.

Salmos 119:9-16

Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena;

zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje duch Kristův v nich přítomný, když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.

1 Pedro 1:10,11

K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře?

Isaías 8:20

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

Romanos 15:4

Když dosedne na svůj královský trůn, dá si napsat do knihy opis tohoto zákona, opatrovaného lévijskými kněžími.

Bude jej mít u sebe a bude v něm číst po všechny dny svého života, aby se učil bát Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržoval všechna slova tohoto zákona a tato nařízení;

aby se jeho srdce nevypínalo nad jeho bratry a neuchyloval se od příkazu napravo ani nalevo; aby byl dlouho živ ve svém království uprostřed Izraele on i jeho synové.

Deuteronômio 17:18-20

Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.

João 5:39

Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu:

Provérbios 6:23

Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život.

Provérbios 4:13