Filhos de Deus

Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

João 20:31

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

João 3:16

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.

Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.

Gálatas 3:26,27

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Mateus 5:9

Jste synové Hospodina, svého Boha. Nebudete si pro mrtvého dělat smuteční zářezy, ani mezi očima lysinu.

Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím.

Deuteronômio 14:1,2

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

Romanos 8:14,15

15 Řekl jim: "A za koho mne pokládáte vy?"

16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."

17 Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.

Mateus 16:15-17

Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

Romanos 8:16

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

1 João 3:1

A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.

Gálatas 4:7

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.

João 1:12,13

Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra.

1 João 3:10

Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?

Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti.

Hebreus 12:7,8

dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené.

Romanos 9:8

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu,

aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.

Gálatas 4:4,5

Oséias 1:10