Ganância

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?

Marcos 8:36

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

Mateus 6:24

O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.

Efésios 5:3

Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.

Provérbios 23:4

Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby,

1 Timóteo 6:9

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

Colossenses 3:5

A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má."

Lucas 12:15

Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti.

Salmos 119:36

choutky ho stravují neustále, ale spravedlivý dává a nešetří.

Provérbios 21:26

Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.

Romanos 13:6

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.

1 Timóteo 6:10

A také to je zlý neduh: Každý odejde, jak přišel; jaký užitek má z toho, že se pachtil a honil vítr?

Eclesiastes 5:15

Když se rozmnožuje jmění, množí se i příživníci. Jaký prospěch z toho mívá vlastník? Ledaže se na to může dívat.

Eclesiastes 5:10

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Mateus 6:19,20

Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.

Provérbios 13:11