Gentileza

Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.

Filipenses 4:5

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Gálatas 5:22,23

Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, a neponeseš následky jeho hříchu.

Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.

Levítico 19:17,18

Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblecte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.

Colossenses 3:12

Bratrská láska ať trvá;

s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.

Hebreus 13:1,2

Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.

Romanos 14:13

Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.

Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité; ať víte, jak ke komu promluvit.

Colossenses 4:5,6

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.

Provérbios 15:1

Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.

Provérbios 16:24

"Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování.

Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.

Zacarias 7:9,10

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

Gálatas 6:10

Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.

João 13:20