Guardar o Coração

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.

Colossenses 3:1

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Provérbios 4:23

Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty.

Provérbios 23:26

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

Deuteronômio 6:5,6

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Tiago 4:8

Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.

Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.

Provérbios 3:1,2

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:6,7

Nastražili síť mým krokům, člověk mě chtěl zlomit; vykopali na mě jámu, spadli do ní sami.

Salmos 57:7

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Romanos 12:2

Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce, protřib moje ledví a mé srdce!

Tvoje milosrdenství mám před očima, řídím se tvou pravdou.

Salmos 26:2,3

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Mateus 5:8

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

Josué 1:8

I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.

Tiago 5:8

Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.

Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.

Salmos 119:10,11

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.

Lucas 6:45

3 Zkoumal jsi mé srdce, dozíral jsi v noci, tříbil jsi mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty.

4 Pokud jde o lidské činy, slovu tvých rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka.

5 Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.

Salmos 17:3-5

Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

Salmos 51:10

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid,

hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!

Salmos 139:23,24

řekl jim: "Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji. Přikážete svým synům, aby bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona.

Deuteronômio 32:46