Homem de Deus

22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,

23 obnovte se duchovním smýšlením,

24 oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Efésios 4:22-24

Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.

1 Timóteo 4:12

9 Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.

10 Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.

11 Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.

12 Požehnán buď, Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.

13 Mé rty budou vypravovat o všech soudech tvých úst.

14 Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.

15 O tvých ustanoveních přemýšlím, na zřeteli mám tvé stezky.

16 Nařízení tvá jsou pro mne potěšením, nezapomínám na tvé slovo.

Salmos 119:9-16

Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.

1 Timóteo 6:11

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!

Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

1 Coríntios 16:13,14

Víme, že hříšníky Bůh neslyší; slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli.

João 9:31

Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.

Gênesis 6:9

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.

João 1:12,13

Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.

Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.

João 1:6,7

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

Miquéias 6:8

Na tváři rozumného se zračí moudrost, ale oči hlupáka těkají po končinách země.

Provérbios 17:24

1 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

2 nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

3 Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

4 Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.

5 Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.

6 Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Salmos 1:1-6

Byl muž v zemi Úsu jménem Jób; byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého.

Jó 1:1