Honrar os Pais

Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít.

Êxodo 21:17

Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu.

Colossenses 3:20

On jim odpověděl: "A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?

Vždyť Bůh řekl: 'Cti otce i matku' a 'kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.'

Mateus 15:3,4

Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.

Levítico 19:32

Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.

1 Timóteo 5:8

Syn otcovským káráním zmoudří, kdežto posměvač pohrůžky neposlouchá.

Provérbios 13:1

'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'

Efésios 6:2,3

Kdo týrá otce a vyhání matku, je syn hanebný a hnusný.

Provérbios 19:26

Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti.

Provérbios 4:1

1 Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem.

2 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení:

3 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.'

4 Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.

Efésios 6:1-4

Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,

bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,

2 Timóteo 3:1-3

Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům. To je totiž milé Bohu.

1 Timóteo 5:4

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Êxodo 20:12

Poslouchej otce, on tě zplodil, a matkou nepohrdej, když zestárla.

Provérbios 23:22

3 On jim odpověděl: "A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?

4 Vždyť Bůh řekl: 'Cti otce i matku' a 'kdo zlořečí otci nebo matce, ať je potrestán smrtí.'

5 Vy však učíte: Kdo řekne otci nebo matce: 'To, čím bych ti měl pomoci, je obětní dar',

6 ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží.

Mateus 15:3-6

Oko, které se vysmívá otci a pohrdá poslušností matky, vyklovou havrani od potoka, nebo je sezobou supí mláďata.

Provérbios 30:17

Kdo zlořečí otci a matce, tomu zhasne jeho světlo v nejhlubší tmě.

Provérbios 20:20

Každý měj v úctě svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpočinku. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Levítico 19:3

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Provérbios 1:8

Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.

Provérbios 1:8,9

Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Deuteronômio 5:16