Ídolos

Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.

Efésios 6:11

Děti, varujte se modlářství.

1 João 5:21

Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.

Deuteronômio 4:39

Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.

O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.

Efésios 5:11,12

Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.

1 Timóteo 6:10

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

Colossenses 3:5

neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.

Deuteronômio 13:4

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,

ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.

1 Coríntios 6:9,10

Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není.

Oséias 13:4

Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův."

Isaías 54:17

Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté.

Êxodo 20:23

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu."

Josué 24:15

Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.

1 Coríntios 15:56

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.

João 17:15

Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.

Salmos 34:14

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Romanos 12:21