Incentivo

Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."

Mateus 19:26

On se postavil doprostřed toho dílu, osvobodil jej a bil Pelištejce. Tak Hospodin připravil veliké vysvobození.

2 Samuel 23:12

Lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče.

Salmos 55:22

Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří."

Marcos 9:23

3 A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost,

4 z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.

5 A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Romanos 5:3-5

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

João 16:33

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá."

Sofonias 3:17

Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Isaías 41:10

16 A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.

17 Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy

18 nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.

2 Coríntios 4:16-18

Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.

I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.

Salmos 37:23,24

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Romanos 8:31

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremias 29:11

Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.

Apocalipse 2:10

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.

Hebreus 10:35

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.

2 Timóteo 1:7

Poutní píseň. K Hospodinu v soužení jsem volal, on mi odpověděl.

Salmos 120:1

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Salmos 37:5

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."

Deuteronômio 31:6

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:31

Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.

Salmos 3:6

Ale jak je psáno: 'Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.'

1 Coríntios 2:9