Intimidade com Deus

Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.

Isaías 65:24

Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá."

Sofonias 3:17

Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce.

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!

Salmos 42:1,2

Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš."

Jeremias 33:3

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!

Tiago 4:8

1 "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

2 Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem!

3 Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná."

4 "Hle, dal jsem ho za svědka národům, národům za vévodu a zákonodárce.

5 Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, za Svatým Izraele, který tě oslavil."

6 Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.

Isaías 55:1-6

1 Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.

2 Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.

3 Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu;

4 tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.

5 Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně.

6 Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu.

7 Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek,

8 že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám.

9 Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží.

10 Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, sestoupí v nejhlubší útroby země;

11 vydáni napospas meči za kořist šakalům padnou. [ (Psalms 63:12) Král se však bude radovat; Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví. ]

Salmos 63:1-11

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno -

já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.

João 17:22,23

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremias 29:11

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1 João 1:9