Irmãos de Jesus

Přišla za ním jeho matka a bratři, ale nemohli se k němu dostat pro zástup.

Lucas 8:19

Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy.

A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká:

Hebreus 2:10,11

31 Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel.

32 Kolem něho seděl zástup; řekli mu: "Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."

33 Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji bratři?"

34 Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: "Hle, moje matka a moji bratři!

35 Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka."

Marcos 3:31-35

Což to není syn tesaře? Což se jeho matka nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda?

A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všecko má?"

Mateus 13:55,56

Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.

Atos 1:14

Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu."

João 20:17

a jeho bratří mu řekli: "Jdi odtud do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš.

Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu!"

Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili.

João 7:3-5

Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně.

Gálatas 1:19

Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit.

Mateus 12:46