Juízo

Proto řekni Izraelcům: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy.

Êxodo 6:6

30 Ježíš na to řekl: "Tento hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám.

31 Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.

32 A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě."

João 12:30-32

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha.

1 Coríntios 4:5

21 Jako Otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu, které chce.

22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

23 aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.

24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a neopodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

25 Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.

26 Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě.

27 A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka.

28 Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas

29 a vyjdou; ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.

30 Sám od sebe nemohu dělat nic; jak mi Bůh přikazuje, tak soudím, a můj soud je spravedlivý, neboť nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal."

31 "Svědčím-li sám o sobě, mé svědectví není pravé.

João 5:21-31

1 Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech.

2 Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu.

3 Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého.

4 Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít.

Romanos 14:1-4

moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

Salmos 51:4

1 Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: "Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu,

2 protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou."

3 A znovu volali: "Haleluja! Na věky věků vystupuje dým z toho hořícího města."

Apocalipse 19:1-3

7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

8 On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:

9 Hřích v tom, že ve mne nevěří;

João 16:7-9

Sijón to slyší a raduje se, jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine.

Salmos 97:8

Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.

Eclesiastes 12:14

nyní otloukali řezby ve svatyni sekerou a mlatem.

Tvou svatyni podpálili a příbytek tvého jména znesvětili, strhli k zemi.

Salmos 74:6,7

On na to řekl: "Věřím, Pane," a padl před ním na kolena.

Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí."

João 9:38,39

Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem Hospodin.

Êxodo 12:12

12 Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu.

13 Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.

14 Vím a jsem přesvědčen v Pánu Ježíši, že nic není nečisté samo v sobě, ale tomu, kdo něco pokládá za nečisté, je to nečisté.

Romanos 14:12-14

Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

1 Pedro 4:17

2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

3 Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?

4 Anebo jak to, že říkáš svému bratru: 'Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka' - a hle, trám ve tvém vlastním oku!

Mateus 7:2-4