Ler a Bíblia

Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice: Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v Písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel.

Atos 17:11

6 A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci.

7 Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat.

8 Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.

Deuteronômio 6:6-8

Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování.

1 Timóteo 4:13

Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.

Salmos 119:130

Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko.

Apocalipse 1:3

Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.

João 5:39

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.

Josué 1:8

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

2 Timóteo 3:16,17

Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům.

Esdras 7:10

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.

Romanos 15:4

97 Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím.

98 Nad nepřátele mě činí moudřejším tvá přikázání, navěky jsou moje.

99 Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích.

Salmos 119:97-99

Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli.

Neemias 8:8

1 Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru,

2 abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti,

3 jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost,

4 budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech,

5 tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha.

6 Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

Provérbios 2:1-6

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Salmos 119:105

Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, neznáte Písmo ani moc Boží!

Marcos 12:24

9 Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.

10 Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.

11 Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit.

Salmos 119:9-11