Materialismo

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

Mateus 16:26

nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.

2 Coríntios 4:18

Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.

Provérbios 18:11

Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,

nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.

1 Timóteo 2:9,10

Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.

1 Timóteo 6:6

Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.

Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.

1 Timóteo 6:7,8

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?

Marcos 8:36

Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.

Provérbios 15:16

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme;

1 Timóteo 6:17

Když se rozmnožuje jmění, množí se i příživníci. Jaký prospěch z toho mívá vlastník? Ledaže se na to může dívat.

Eclesiastes 5:10

Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby,

1 Timóteo 6:9

Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby,

Provérbios 30:8

Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.

Colossenses 3:5

A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má."

Lucas 12:15

Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Mateus 6:21

V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.

Provérbios 11:4

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.

Atos 4:32

Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.

Provérbios 22:1

Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.

Provérbios 16:16

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Mateus 6:19,20

Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: 'Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.'

Hebreus 13:5

Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."

Mateus 19:21

Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.

Provérbios 23:5

choutky ho stravují neustále, ale spravedlivý dává a nešetří.

Provérbios 21:26

A také to je zlý neduh: Každý odejde, jak přišel; jaký užitek má z toho, že se pachtil a honil vítr?

Eclesiastes 5:15