Motivação

A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.

João 14:13,14

24 Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!

25 Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.

26 Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna.

27 Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

1 Coríntios 9:24-27

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě."

Deuteronômio 31:6

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

Colossenses 3:23

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.

Filipenses 2:13

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.

Eclesiastes 9:10

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13

29 Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

30 Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.

31 Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:29-31

Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou,

běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.

Filipenses 3:13,14

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

Jeremias 29:11

1 Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

2 s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

3 Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.

Hebreus 12:1-3

A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.

Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.

Lucas 12:29,30

Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Salmos 91:7

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Mateus 28:19,20

10 Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

11 Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.

12 Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.

13 Vy však, bratří, neochabujte v dobrém jednání.

2 Tessalonicenses 3:10-13

Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.

Isaías 61:10