Mudança

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Romanos 12:2

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

1 João 3:2

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

Eclesiastes 3:1

Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.

Mateus 3:8

On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit.

Filipenses 3:21

"Já Hospodin jsem se nezměnil, ani vy jste nepřestali být syny Jákobovými.

Malaquias 3:6

Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.

Isaías 43:19

3 Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce,

4 a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření."

5 Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny.

6 Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul.

7 Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí.

2 Pedro 3:3-7

4 Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá.

5 Slunce vychází, slunce zapadá a dychtivě tíhne k místu, odkud opět vzejde.

6 Vítr spěje k jihu, stáčí se k severu, točí se, točí, spěje dál, až se zas oklikou vrátí.

7 Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu.

Eclesiastes 1:4-7

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.

Marcos 13:31

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.

Hebreus 13:8

Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy

Atos 3:19

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně.

2 Coríntios 3:18

Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.

Lucas 13:3

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

2 Coríntios 5:17

'Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování' je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Tiago 1:17

Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,

naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.

1 Coríntios 15:51,52

Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.

Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi.

Eclesiastes 1:9,10