A Mulher Sábia

Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina.

Provérbios 19:14

Síla a důstojnost je jejím šatem, s úsměvem hledí vstříc příštím dnům.

Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení.

Provérbios 31:25,26

1 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi.

2 Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.

3 Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.

4 Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.

5 Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly.

6 Uprostřed noci se rozlehl křik: 'Ženich je tu, jděte mu naproti!'

7 Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.

8 Tu řekly pošetilé rozumným: 'Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!'

9 Ale rozumné odpověděly: 'Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!'

10 Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny.

11 Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: 'Pane, pane, otevři nám!'

12 Ale on odpověděl: 'Amen, pravím vám, neznám vás.'

13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Mateus 25:1-13

Ušlechtilá žena se drží cti, kdežto ukrutníci se drží bohatství.

Provérbios 11:16

Klamavá je líbeznost, pomíjivá krása; žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály.

Provérbios 31:30

Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.

1 Timóteo 3:11

Ženu statečnou kdo nalezne? Je daleko cennější než perly.

Provérbios 31:10

Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.

Provérbios 15:33

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

Tiago 1:5

Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.

Provérbios 9:10

Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.

1 Crônicas 16:11

Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém

a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti,

byly rozumné, cudné, staraly se o domácnost, byly laskavé a poslouchaly své muže, aby Boží slovo nebylo zneváženo.

Tito 2:3-5

Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je jako kostižer v kostech.

Provérbios 12:4

Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto pošetilá jej vlastníma rukama boří.

Provérbios 14:1

Její synové povstávají a blahořečí jí, též její manžel ji chválí:

"Statečně si vedly mnohé dcery, ale ty je všechny předčíš."

Provérbios 31:28,29