Mundo

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

1 João 2:15

Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

1 João 5:5

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

João 16:33

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není proč litovat, zármutek po způsobu světa však působí smrt.

2 Coríntios 7:10

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Romanos 1:20

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

1 João 3:1

Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést.

Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím.

1 Timóteo 6:7,8

Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.

Tiago 4:4

Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.

1 João 5:19

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.

Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.

João 1:9,10

Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.

1 Coríntios 3:18

A budu stíhat zlobu světa a nepravost svévolníků. Učiním přítrž pýše opovážlivců, ponížím troufalost ukrutníků.

Isaías 13:11

Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.

To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.

Salmos 24:1,2

Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli zhoubě, do níž svět žene jeho zvrácená touha.

2 Pedro 1:4

Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.

1 Coríntios 1:20,21

A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

Mateus 24:14

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.

João 15:18,19

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

Mateus 5:13,14

neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic -

aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem.

1 Coríntios 1:28,29

A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Marcos 16:15

Ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, zpupně, s pohrdáním.

Salmos 31:19

Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.

João 12:31

ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné;

1 Coríntios 1:27

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.

1 João 2:2

Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou.

Mateus 18:7

Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.

Colossenses 2:8

My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,

1 Coríntios 2:12

7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

8 On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:

9 Hřích v tom, že ve mne nevěří;

10 spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte;

11 soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

João 16:7-11

Nedivte se, bratří, když vás svět nenávidí.

1 João 3:13

Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.

1 João 4:4

Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

João 17:14

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

João 3:16

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Efésios 6:12

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět?

Mateus 16:26

Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

João 3:19

Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny.

Romanos 3:19

neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

1 João 5:4

Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky. Vyvrátil jsi jejich města, i památka na ně zašla.

Hospodin však bude trůnit věčně, soudnou stolici má připravenu.

Salmos 9:7,8

A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

1 João 2:17

Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.

2 Coríntios 10:3

Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

Tiago 1:27

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Romanos 12:2

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí!

João 14:27

Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.

1 João 2:15,16

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.

João 17:15

Netvora jsi zdeptal, jako bys ho proklál, mocnou paží jsi rozprášil svoje nepřátele.

Salmos 89:11

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem

a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku

Tito 2:11,12

Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.

João 1:10

Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.

1 João 2:16

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

João 8:12

15 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.

16 Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.

17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.

18 Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.

João 17:15-18

Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal.

Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich."

João 17:25,26

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?

Marcos 8:36