Namoro e Sexo

Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo.

1 Coríntios 6:13

Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý.

1 João 3:3

2 když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Bat-šebě.

3 Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje, pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,

4 moji nepravost smyj ze mne dokonale, očisť mě od mého hříchu!

Salmos 51:2-4

7 Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka.

8 Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.

9 Zbav mě hříchu, očisť yzopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh.

10 Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež jsi zdeptal.

11 Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti.

12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.

Salmos 51:7-12

1 Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.

2 Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti.

3 Mlčel jsem a moje kosti chřadly, celé dny jsem pronaříkal.

4 Ve dne v noci na mně těžce ležela tvá ruka, vysýchal mně morek jako v letním žáru.

5 Svůj hřích jsem před tebou přiznal, svoji nepravost jsem nezakrýval, řekl jsem: "Vyznám se Hospodinu ze své nevěrnosti." A ty jsi ze mne sňal nepravost, hřích můj.

6 Proto ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. I kdyby se vzdulo mocné vodstvo, k němu nedosáhne.

Salmos 32:1-6

3 Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti

4 a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,

5 ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.

1 Tessalonicenses 4:3-5