Não Desista!

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.

Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.

Salmos 145:18,19

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Romanos 12:11,12

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1 João 1:9

Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

1 Coríntios 13:7

Neboť 'u Boha není nic nemožného'."

Lucas 1:37

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

2 Coríntios 5:17

Rozsoudí svět spravedlivě, povede při národů dle práva.

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.

Salmos 9:9,10

1 A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.

2 A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.

3 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,

4 a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

Apocalipse 21:1-4

Lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče.

Salmos 55:22

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Salmos 119:105

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

2 Timóteo 3:16,17

Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši.

Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.

2 Timóteo 1:13,14

Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno!"

2 Crônicas 15:7

Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti.

Isaías 30:19

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.

Hebreus 10:35

Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.

Apocalipse 3:11

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

Hebreus 4:12

16 A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.

17 Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy

18 nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.

2 Coríntios 4:16-18

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.

João 16:33

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Tiago 1:12

28 Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.

29 Od dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.

30 Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají.

31 Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:28-31

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

1 João 5:14,15

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,

nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.

2 Tessalonicenses 2:16,17

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

Romanos 12:12

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.

Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

Mateus 7:7,8

Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko."

Mateus 19:26

Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.

Salmos 46:1

Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.

S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

Salmos 126:5,6

66 Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.

67 Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?"

68 Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.

69 A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží."

João 6:66-69

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

João 14:18

a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.

Filipenses 1:6

Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.

Romanos 10:17

Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek.

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:12,13

Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné opatruje, odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. [ (Psalms 31:25) Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina! ]

Salmos 31:24

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: 'Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.'

Romanos 12:19

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

Gálatas 6:9

Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Hebreus 11:6

28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

30 Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Mateus 11:28-30

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

Romanos 8:28

Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši."

Apocalipse 14:12

1 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.

2 Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

3 Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe.

Isaías 43:1-3

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Naum 1:7

23 Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

24 Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.

25 Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.

Hebreus 10:23-25