Nascer de Novo

5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.

6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.

João 3:5-7

Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde."

Marcos 10:15

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

1 João 3:1,2

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

2 Coríntios 5:17

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.

Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích

1 Pedro 1:3,4

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží.

1 Pedro 1:23

Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši.

Romanos 6:11

4 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.

5 Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.

6 Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili.

7 Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu.

Romanos 6:4-7

22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,

23 obnovte se duchovním smýšlením,

24 oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Efésios 4:22-24

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.

João 1:12,13

3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

4 Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."

5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.

6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.

7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.

8 Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."

João 3:3-8

nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Gálatas 2:20

a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení;

vždyť jste 'okusili, že Pán je dobrý!'

1 Pedro 2:2,3

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu,

aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.

Gálatas 4:4,5

9 Neobelhávejte jeden druhého, svlecte se sebe starého člověka i s jeho skutky

10 a oblecte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.

11 Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný - ale všechno a ve všech Kristus.

Colossenses 3:9-11

A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa,

aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem.

Ezequiel 11:19,20

1 V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: "Kdo je vlastně největší v království nebeském?"

2 Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed

3 a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

4 Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.

Mateus 18:1-4

Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce - i my vstoupili na cestu nového života.

Romanos 6:4

Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,

probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!

Efésios 2:4,5

Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

João 3:3