Órfãos

Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit.

Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.

Salmos 68:4,5

Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost,

Salmos 82:3

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.

João 14:18

"Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování.

Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.

Zacarias 7:9,10

Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.

Salmos 146:9

Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

Tiago 1:27

že jsem utištěného zachránil, když volal o pomoc, i sirotka, který neměl, kdo by mu pomohl.

Žehnání hynoucího se snášelo na mne a srdce vdovy jsem pohnul k plesání.

Jó 29:12,13

Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším.

Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci.

Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, zchudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok.

Êxodo 22:22-24

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Isaías 1:17