Salmos 146

1 Haleluja. Chval, duše má, Hospodina!

2 Hospodina budu chválit po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, co živ budu.

3 Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.

4 Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.

5 Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,

6 jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří, jenž navěky zachovává věrnost.

7 Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně.

8 Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé.

9 Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.

10 Hospodin bude kralovat věčně, Bůh tvůj, Sijóne, po všechna pokolení. Haleluja.